Arrow Icon

December 29, 2023

Forstå betydningen af ESG: Sådan arbejder du med standarderne

ESG står for Environmental, Social and Governance, og refererer til de tre centrale områder, som de største virksomheder fra regnskabsåret 2024 skal rapportere om. På dansk oversætter vi de 3 faktorer til: de miljømæssige, de sociale og de ledelsesmæssige, som alle spiller ind, når en virksomhed skal gøre rede for hvor bæredygtig og ansvarlig den er.

ESG er en ny målestok og ledelsesværktøj for bæredygtighed. Forstå hvad hver af de 3 bogstaver dækker over, og hvordan din virksomhed kan arbejde med de tre temaer: Miljø, samfund og ledelse i praksis.

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environmental, Social and Governance, og refererer til de tre centrale områder, som de største virksomheder fra regnskabsåret 2024 skal rapportere om. På dansk oversætter vi de 3 faktorer til: de miljømæssige, de sociale og de ledelsesmæssige, som alle spiller ind, når en virksomhed skal gøre rede for hvor bæredygtig og ansvarlig den er.

Læs mere om lovgivningen i virksomhedsguiden her.

ESG's tre temaer

ESG står for Environment, Social og Governance, som er de tre fundamentale områder virksomheder måler deres bæredygtighedsindsats på.

‘Miljømæssigt ansvar’ dækker over den påvirkning hele virksomhedens værdikæde har på naturen og klimaet.

'Social' dækker over virksomhedens sociale ansvar. Herunder arbejdsforhold, menneskerettigheder og samfundsbidrag.

'Governance' handler om virksomhedsledelse og –styring. Her er fokus på fx. virksomhedens etiske kodeks og bestyrelsens sammensætning og interessekonflikter.

For at sikre en holistisk og integreret ESG-strategi er det vigtigt at anerkende de gensidige påvirkninger E'et, S'et og G'et har på hinanden. Fx. kan virksomhedens miljøaftryk have indvirkning på social velfærd, og påvirke virksomhedens etiske kodeks. Og omvendt.

En fokuseret ESG-strategi kan medføre risikominimering og styrke attraktiviteten for såvel kunder og medarbejdere, styrke omdømme og konkurrenceevne, samt tiltrække investeringer og talent for blot at nævne nogle af fordelene. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på at integrere ESG i deres kerneforretning.

Vil du videre med ESG og brug for hjælp til at udvikle og implementere en bæredygtig strategi for din virksomhed? Book en workshop: "Kom godt fra start med den bæredygtige strategi" hos Sara Ollgaard.

"E" i ESG står for "Environmental" (miljømæssige faktorer)

Dette område handler om, hvordan virksomheden påvirker miljøet og tager ansvar for bæredygtighed. Ved at fokusere på klima- og miljømæssige tiltag kan virksomheder bidrage til at bevare og beskytte vores planet for fremtidige generationer.

Eksempler på målepunkter:

 • Reduktion af CO2-udledning: Implementering af tiltag for at mindske virksomhedens udledning af drivhusgasser og bidrage til at bekæmpe klimaforandringer.
 • Bevarelse af naturressourcer: Ansvarlig brug og bevarelse af naturressourcer som vand, jord og skove for at sikre deres langsigtede bæredygtighed.
 • Implementering af energieffektive løsninger: Indførelse af energibesparende teknologier og processer for at reducere energiforbruget og fremme bæredygtig energi.
 • Ansvarlig affaldshåndtering: Implementering af effektive affaldshåndteringsmetoder, herunder genanvendelse og genbrug, for at minimere affaldsmængden og reducere miljøpåvirkningen.
 • Bidrag til en bæredygtig fremtid: Ved at fokusere på miljømæssige faktorer kan virksomheder spille en aktiv rolle i at bevare og beskytte miljøet for fremtidige generationer.

Ved at redegøre for miljømæssige faktorer i forretningens strategi kan virksomheder opnå både miljømæssige og økonomiske fordele, samt bidrage til en mere bæredygtig fremtid for mennesker og klode.

"S" i ESG står for "Social" (sociale faktorer)

Dette område fokuserer på, hvordan virksomheden påvirker samfundet omkring den. Ved at tage sociale faktorer i betragtning kan virksomheder skabe en positiv indvirkning på samfundet og opbygge stærke relationer med deres interessenter.

Eksempler på målepunkter:

 • Medarbejderrettigheder: Sikring af fair arbejdsforhold, lige løn og respekt for medarbejderes rettigheder.
 • Mangfoldighed: Fremme inklusion og mangfoldighed i arbejdsstyrken for at skabe et åbent og retfærdigt arbejdsmiljø.
 • Arbejdsvilkår: Sørge for sikre og sunde arbejdsvilkår samt arbejdslivsbalance for medarbejderne.
 • Samfundsengagement: Bidrage positivt til lokalsamfundet gennem velgørenhed, frivilligt arbejde og støtte til lokale initiativer.

Disse sociale faktorer er afgørende for at opbygge et ansvarligt og bæredygtigt forretningsmiljø, hvor virksomheder kan skabe værdi for både medarbejdere og samfundet som helhed.

"G" i ESG står for "Governmental" (ledelses faktorer)

Dette område fokuserer på virksomhedsledelse og -styring, og de politikker virksomheden har for en god governance-praksis.

Eksempler på målepunkter:

 • Etikkodeks: Implementering af et klart og stringent etikkodeks for at sikre integritet og ansvarlighed i virksomhedens beslutninger og handlinger.
 • Sammensætning af bestyrelsen: Sikring af en mangfoldig og kompetent bestyrelse, der kan lede virksomheden på en effektiv og ansvarlig måde.
 • Håndtering af interessekonflikter: Etablering af procedurer og politikker for at identificere og håndtere interessekonflikter blandt ledelsen og interessenterne.
 • Gennemsigtighed i rapportering: Sikring af åbenhed og nøjagtighed i virksomhedens rapportering af finansielle og ikke-finansielle præstationer.
 • Effektivitet i bestyrelsen og ledelsen: Etablering af klare roller og ansvarsområder samt effektive beslutningsprocesser for at sikre en velfungerende ledelsesstruktur.

En god governance-praksis er afgørende for at opbygge tillid, sikre ansvarlighed og skabe værdi for virksomhedens interessenter.

Få inspiration fra PWC's Sustainability Survey om danske virksomheders indsatser og udfordringer på bæredygtighedsagendaen, og hvordan de arbejder med bæredygtighed i praksis. Læs rapporten her.

Hvordan kan virksomheder implementere ESG-standarder?

Implementering af ESG-standarder kræver en integreret tilgang, der involverer forskellige områder af virksomheden. Her er nogle trin, virksomheder kan tage for at implementere ESG-standarder:

 1. Etablér en ESG-strategi: Start med at udvikle en klar og målrettet ESG-strategi, der afspejler virksomhedens ambitioner og prioriteter inden for miljømæssig, social og governance-området. En veldefineret strategi vil guide virksomheden i at træffe de rigtige beslutninger og prioritere indsatsen.
 2. Identificér relevante ESG-indikatorer: Identificér de ESG-indikatorer, der er relevante for virksomhedens branche og forretning, og som har en betydelig indflydelse på virksomhedens bæredygtighedspræstationer. Disse kan omfatte CO2-udledning, vandforbrug, medarbejderdiversitet og bestyrelsens uafhængighed.
 3. Integrér ESG i forretningsprocesser: Identificér de områder og processer, hvor ESG-indsatsen skal integreres, herunder beslutningstagning, risikostyring, rapportering og interessentengagement. Dette vil sikre, at ESG-tiltag bliver en naturlig del af virksomhedens daglige drift.
 4. Mål og rapportér ESG-fremskridt: Fastlæg målbare mål for ESG-arbejdet og etabler en rapporteringsproces for at overvåge og kommunikere virksomhedens fremskridt. Gennemsigtig rapportering vil styrke tilliden hos interessenter og demonstrere virksomhedens engagement i bæredygtighed.Ved at følge disse trin kan virksomheder implementere ESG-standarder og styrke deres bæredygtighedspræstationer på tværs af miljømæssige, sociale og governance-områder.

Book en workshop hos Sara Ollgaard, hvis du vil forstå hvordan ESG påvirker din virksomhed, og hvordan I kan fremtidssikre virksomheden ved allerede nu, at begynde at udvælge og rapportere på de af ESG-parametrene, der giver mest mening for jeres virksomhed.