Arrow Icon

December 30, 2023

Mestrer du bæredygtig ledelse? Her er 3 dimensioner, du skal kende til

Bæredygtigt lederskab er ikke længere nice-to-have og en valgfri strategisk tilgang. Det er blevet en nødvendighed i dag hvor miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer konstant ændrer spillets regler. I artiklen kan du læse om de 3 dimensioner en leder skal mestre for at lykkes med den bæredygtige forandringsdagsorden.

Bæredygtig ledelse er afgørende for virksomheders succes og legitimitet. Det kræver en holistisk forståelse for økonomi, miljø og sociale aspekter, og er en forandringsdagsorden der stiller nye krav til ledelsen.

De skærpede krav kræver en ikke bare en langsigtet, holistisk tilgang, men også en omstillingsparathed i hele virksomheden. Den omstillingsparathed starter hos ledelsen.

Tidligere kaldte vi det forandringsledelse. I dag kalder vi det bæredygtig ledelse. Kært barn har mange navne. Værktøjerne er de samme, men vigtigheden og kompleksiteten er om muligt større end nogen sinde.

Tidligere kaldte vi det forandringsledelse. I dag kalder vi det bæredygtig ledelse. Kært barn har mange navne. Værktøjerne er de samme, men vigtigheden og kompleksiteten er om muligt større end nogen sinde.

Grundprincipper for bæredygtig ledelse

For at skabe overblik over lederens ansvar ift. at operationalisere arbejdet med bæredygtighed har SaraØllgaard udviklet en model for bæredygtig ledelse, som består af tre dimensioner, som en leder skal mestre:

  1. “Bær-din-virksomhed-dygtigt”: Det handler om at udvikle en strategi for bæredygtighed, som tager udgangspunkt i de krav og forventninger som omverdenen stiller til virksomheden; herunder lovgivningen, særlige branchekrav, krav og forventninger fra leverandører, kunder og medarbejdernes.
  2. “Bær-dit-lederskab-dygtigt”: Det handler om at skabe viden, tillid og engagement blandt medarbejdere, som er nødvendigt for at opnå opbakning til virksomhedens bæredygtige forandring.
  3. “Bær-dig-selv-dygtigt”: Det handler om at sætte fokus på dine drømme, værdier og evnen til at træffe modige og ansvarlige beslutninger. Dette er afgørende for at skabe følgeskab og opbakning til virksomhedens bæredygtige forandring.

Du kan finde mere information om bæredygtig ledelse og hvordan vi arbejder med de tre dimensioner i modellen: saraollgaard.dk/#baeredygtig-ledelse.

Du kan også se en kort video om modellen her

Derfor skal du arbejde med bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse er en kritisk succesfaktor for virksomheders langsigtede eksistens og konkurrenceevne. En vedvarende indsats på dette område stimulerer innovation og tiltrækker talenter.

Bæredygtige ledere styrker virksomhedens langsigtede overlevelse og bidrager til en samfundsansvarlig profil, der bygger på stærke, loyale relationer til alle stakeholders - og ikke er med til at tiltrække talenter

Derudover styrker arbejdet med bæredygtighed virksomhedens omdømme og troværdighed. Kunder og samarbejdspartnere efterspørger i stigende grad ansvarlighed og gennemsigtighed.

Gennem bæredygtig ledelse sikres overensstemmelse mellem virksomheders værdier og de faktiske handlinger. Dette opbygger stærke, loyale relationer til alle stakeholders.

Bæredygtighed inden for ledelse medfører desuden optimering af ressourceanvendelse, hvilket reducerer spild og omkostninger. En ansvarlig drift fører til øget effektivitet og profitabilitet.

Endelig er det gennem bæredygtig ledelse, at organisationer kan imødekomme lovgivningsmæssige krav og standarder før konkurrenterne. Dette skaber et strategisk forspring.

Princip 1: Bær-din-virksomhed-dygtigt gennem udvikling af virksomhedens bæredygtige strategi

Bæredygtighed er fundamentet for fremtidig forretningsudvikling og kræver en langsigtet strategisk tilgang. Det indebærer integration af miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn i virksomhedens kerneforretning.

For at skabe en robust bæredygtig strategi skal virksomheder anvende en tværfaglig tilgang, der balancerer alle tre bæredygtighedsdimensioner (miljø, socialt og økonomisk) og sikrer alignment mellem virksomhedens vision, strategiske målsætninger og bæredygtighedsinitiativer. Det kræver et tæt samarbejde på tværs af afdelinger og en klar forståelse for, hvordan bæredygtighed bidrager til værdiskabelse.

En veludviklet bæredygtig strategi stiller virksomheden stærkere i det konkurrencedygtige marked. Den tjener som kompas for beslutningstagning og prioritering af ressourcer, der understøtter virksomhedens langsigtede mål og vision.

Omverdens krav og forventninger

Virksomheders handlingsrum defineres i stigende grad af eksterne forventninger. Stakholderes fordringer påvirker organisatoriske beslutninger og kan fungere som drivkraft for bæredygtige initiativer.

"Mens lovkrav udgør en fast ramme for virksomheders aktiviteter, strækker forventningerne fra kunder, investorer og det bredere samfund sig ofte langt ud over disse minimumskrav."

Mens lovkrav udgør en fast ramme for virksomheders aktiviteter, strækker forventningerne fra kunder, investorer og det bredere samfund sig ofte langt ud over disse minimumskrav. De søger bevis på virksomheders sociale ansvarlighed, miljømæssige due diligence og etiske forretningspraksisser. Gennemsigtighed og ansvarlighed bliver derfor afgørende aspekter, som virksomheder må internalisere og rapportere offentligt om, for at opnå troværdighed og tillid.

Markedets dynamik og forbrugeradfærd viser også en klar tendens mod præferencer for bæredygtige produkter og tjenester. Dette skaber et markedsmæssigt pres og en forventning om, at virksomheder ikke alene opfylder lovmæssige krav, men også aktivt bidrager til samfundets bæredygtige udvikling gennem deres forretningsprocesser og -praksisser. Her er ESG-standarderne et godt sted at starte. På virksomhedsguiden.dk findes god viden herom.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på den internationale dimension af bæredygtighed. Globaliserede markeder og internationale standarder som UN Global Compact (læs mere om de ti principper her: globalcompact.dk) og Sustainable Development Goals (SDGs) kræver, at virksomheder tænker og handler globalt i deres bæredygtighedsstrategi. Dette kræver et dybtgående kendskab til og engagement i globale initiativer, som kan styrke virksomhedens position og bidrage positivt til global bæredygtighed.

Princip 2: Bær-dit-lederskab-dygtigt gennem engagement af medarbejdere og interessenter

At engagere medarbejdere og relevante interessenter er afgørende for succesfuld implementering af bæredygtig ledelse. Det kræver en inclusive tilgang, der rækker udover de traditionelle virksomhedsgrænser, og som inddrager medarbejderes indsigt, motivation og innovative potentiale.

Gennem dialogbaserede og samskabende workshops kan virksomhedsledere facilitere at hver enkelt medarbejder kan bidrage med ideer og feedback, hvilket kan styrke ejerskabet og ansvarligheden over for bæredygtighedsinitiativer. Ved at anerkende og belønne medarbejderengagement kan virksomheden skabe en kultur, hvor bæredygtighed opleves som en integreret og værdifuld del af arbejdet, og hvor de lange linjer i strategiledelsen kobles med de daglige handlinger.

Lær redskaberne til involvering, der styrker innovationskraften, engagementet og medejerskabet. Besøg min hjemmeside saraollgaard.dk/ydelser/ledelse for at læse mere om, hvordan vi arbejder med effektive forandringsledelsesværktøjer, der hjælper med at skabe opbakning til de ønskede forandringer.

"Lær redskaberne til involvering, der styrker innovationskraften, engagementet og medejerskabet. Vores værktøjer involverer, engagerer og er samtidig en smutvej til hurtigere enighed og forståelse."

Viden, tillid og engagement

For at skabe en bæredygtig ledelsesstruktur, er det essentielt, at ledere er udstyret med den rette viden. Dette indebærer en forståelse for bæredygtighedsprincipper, markedsdynamikker og de drivkræfter, der former nutidige og fremtidige forretningslandskaber. Det styrker lederens evne til at formidle klare bæredygtighedsmål.

Engagement opnås, når lederen demonstrerer et - ikke blot taktisk - men også personligt commitment til bæredygtighedens værdier. Det kræver ledere, der forstår vigtigheden af et langsigtet perspektiv, og som publikum, partnerskaber og markedet anerkender for integritet og troværdighed.

"Tillid skabes gennem åben dialog og transparens og er katalysatoren for ægte engagement."

Princip 3: Bær-dig-selv-dygtigt og skab følgeskab

Personligt lederskab transformerer vision til virkelighed. Det er den subtile balancekunst, hvor du som leder ikke alene navigerer efter KPI'ere, men også viser vejen gennem personlige værdier og handlinger. Dit eksempel bør spejle en urokkelig tro på virksomhedens bæredygtige retning og illustrerer, hvordan ansvarsfuld opførsel kan integreres i dagligdagen.

"Det er din personlige forankring i bæredygtighedsprincipperne, der inspirerer til følgeskab."

Ledere, som formår at fremstå autentiske og troværdige, vækker ikke kun tillid men omsætter den tillid til en kollektiv drivkraft. Denne drivkraft bliver afgørende i organisationens evne til at tilpasse sig forandringer, vedligeholde momentum og skabe en kohærent og engageret virksomhedskultur.

Den indre bæredygtighed

For at navigere effektivt og kunne skabe de ydre forandringer som omverdenen kræver, må vi anerkende betydningen af den indre bæredygtighed. Denne dimension fokuserer på menneskelige værdier og kvaliteter som skal bringes i spil for at kunne lykkes med de ydre forandringer.

"Al god ledelse starter med at vide så meget som muligt om sig selv, sine værdier, styrker og svagheder, og ikke mindst modet til at sætte retning og gå forrest."

Inner Development Goals (IDG'erne) er et forandringsledelsesværktøj, som hjælper med at identificere de kvaliteter lederen skal bringe i spil for at styrke forandringsparatheden hos lederen og i teamet.

Læs mere om de indre udviklingsmål (IDG'erne) på www.idg.org. Disse mål kan hjælpe med at styrke din eller dit teams forandringsparathed og udnytte jeres fulde potentiale. Udforsk hjemmesiden for at få mere indsigt i, hvad IDG'erne er og hvordan man har fundet frem til de 23 kvaliteter, som værktøjet består af.

saraollgaard.dk/ydelser/ledelse kan du læse om, hvordan jeg arbejder med IDG'erne og det assessment-værktøj, jeg har udviklet som kan bruges individuelt eller med teamet. Dette værktøj gør det nemt at skabe overblik og identificere de kvaliteter, der er relevante at arbejde med i forhold til den aktuelle situation.

Hvor godt du formår at bære-dig-selv-dygtigt, altså at lede i henhold til dine værdier og have modet til at gå forrest, er afgørende for, hvor godt du lykkes i dit lederskab med at skabe følgeskab til forandringerne. Når du viser autenticitet og integritet i dine handlinger, inspirerer du andre til at følge dit eksempel og engagere sig i de nødvendige forandringer.

"Ved at være bevidst om dine værdier og leve i overensstemmelse med dem, skaber du tillid og troværdighed blandt dine medarbejdere, hvilket er afgørende for at opnå succesfulde forandringer. Således er din evne til at bære-dig-selv-dygtigt en afgørende faktor for at skabe følgeskab og drive bæredygtig forandring i din organisation."

Besøg hjemmesiden for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at styrke dit bæredygtige lederskab.

Sådan kommer du i gang

At påbegynde en rejse mod mere bæredygtig ledelse kræver

  • Beslutning om at ville arbejde struktureret med bæredygtighed, og anerkendelse af, at ansvaret for bæredygtighed ligger hos ledelsen.
  • Inddrag medarbejderne i hvad I ønsker og få flere perspektiver på behov og ønsker
  • Skab fælles viden og forståelse for dagsordenen gennem undervisning og workshops
  • Lav en plan for hvad I vil, og hvem der er ansvarlig

God fornøjelse!